Privacyverklaring mei 2018

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid. ACE is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar werknemers, sollicitanten, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

cookies

wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om uw browser te herkennen gedurende het bezoek van websites of eventuele volgende bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Via deze link kunt u zien welke cookies onze website gebruikt.

wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en bepalen inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
  • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
  • gegevens over beschikbaarheid en verlof
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
  • pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis
Op het moment dat u voor ACE kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
  • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
  • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

ACE kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen onze holding, haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij: Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, doch niet buiten de EU. ACE heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

kandidaten (indien u (nog) niet voor ACE heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor ACE heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven, met de vraag bent u daar nog steeds mee akkoord.

gegevens wijzigen en verwijderen

U kunt op elk gewenst moment besluiten om uw cv aan te passen of uw accountgegevens te wijzigen. Ook kunt u op ieder moment aangeven dat u uw gegevens bij ACE verwijderd wilt hebben. U kunt uw verzoek richten aan onderstaand e-mail adres en ACE zal zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen.

indien u voor ACE werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor ACE.

uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ACE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand emailadres. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek ook door uzelf is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk , doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. ACE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouders: Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens via de deze link. België: Gegevensbeschermingsautoriteit via deze linkUiteraard stellen wij het op prijs als u een eventuele klacht eerst rechtstreeks met ons probeert op te lossen.

Beveiliging

ACE doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of verlies. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ACE met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@ace.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via 040 - 257 83 00.

wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.